Beth sydd angen i chi gwybod cyn prynu

yn cynnwys y gofynion mae'n rhaid i'ch cerbyd fodloni i gael rhif cofrestru personol


Back
 • Os oes gennych gerbyd hyn, a oes unrhyw gyfyngiadau ar y math o gofrestriad y gallaf ei ddewis?

  Yn ddibynnol ar oed eich cerbyd, efallai y bydd rhai cyfyngiadau o ran pa gofrestriadau fyddai'n addas i'w defnyddio ar eich cerbyd. Mae'n bwysig iawn nodi hyn cyn gwneud eich dewis.

  Ble mae gan y rhif cofrestru personol ddynodwr oed (h.y. rhifau arddull presennol, rhagddodiad ac ôl-ddodiad - gweler 'Pa arddull o rifau cofrestru ydych chi'n eu gwerthu?'), dim ond ar gerbyd o'r un oed neu fwy newydd y gallwch chi roi'r rhif hwnnw. Er enghraifft, os ydych chi'n prynu cofrestriad arddull presennol 62, dim ond ar gerbyd a gofrestrwyd fel newydd ar neu wedi 1 Medi 2012 y gellir ei osod. Gweler y tabl isod sy'n dangos dyddiad rhyddhau gwreiddiol rhifau cofrestru.

  current style registrations
  prefix registrations
  suffix registrations

 • PA ofynion sy'n rhaid i'm cerbyd fodloni?

  Er mwyn dynodi rhif cofrestru personol i'ch cerbyd, rhaid i'r cerbyd fod

 • Beth fydd yn digwydd os byddaf yn prynu fel anrheg neu ar ran rhywun arall?

  Byddwn yn gofyn i chi am eich manylion er mwyn eich cofnodi fel Prynwr y rhif cofrestru. Os nad yw'r cerbyd yr ydych am roi'r rhif arno wedi ei gofrestru yn eich enw chi, gallwch roi enw gwahanol fel yr Enwebai. Os ydych chi'n ychwanegu Enwebai i'ch pryniant, sicrhewch ei fod yn cyd-fynd ag enw ceidwaid cofrestredig y cerbyd yr hoffech roi'r rhif arno.

 • Beth os yw fy ngherbyd wedi cofrestru yng Ngogledd Iwerddon, Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw?

  Gellir neilltuo rhifau cofrestru a werthir gan y DVLA ar gyfer cerbydau sydd wedi cofrestru o fewn tir mawr Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon. Nid yw cerbydau sydd wedi cofrestru yn Ynysoedd y Sianel nac Ynys Manaw yn gymwys.

 • Ydw i'n gallu rhoi cofrestriad personol ar fy ngherbyd cofrestriad Q. ?

  Na. Fe ystyriodd y DVLA werthu cofrestriadau rhagosodiadau Q i'w defnyddio ar gerbydau cofrestriad Q yn unig, ond oherwydd y costau cysylltiedig, penderfynwyd peidio bwrw ymlaen a hyn. Dynododd adolygiad diweddar ar weithdrefnau archwilio cofrestru gefnogaeth gref iawn i gadw'r polisi presennol ar gofrestriadau Q hefyd, am resymau diogelu defnyddwyr.

 • A ellir trafod y pris sy'n cael ei ddangos ar eich gwefan?

  Ni ellir trafod y pris. Mae prisiau ar-lein yn dechrau ar £250 yn unig, sy'n cynnwys TAW a ffioedd y DVLA. Mae pris uwch ar gyfer rhai cofrestriadau os ydynt yn cynnwys neu'n debyg i enwau, geiriau, gwneuthuriad neu fodel car ac ati.

  Ar adegau fe gynigir gostyngiadau pan fyddwn yn teimlo fod hyn yn briodol. Nid ydym yn ystyried ceisiadau unigol.

 • Ai'r prisiau ar eich gwefan yw'r cyfanswm y bydd raid i mi ei dalu?

  Nid oes unrhyw daliadau ychwanegol ar rifau cofrestru personol a brynir am bris sefydlog trwy'r wefan hon. Mae'r pris yn cynnwys TAW a ffioedd y DVLA, felly'r pris a ddangosir yw'r pris terfynol a dalwch.

  Ar gyfer rhifau cofrestru sydd ar werth mewn Arwerthiant DVLA, mae'r cynigion yn cychwyn ar bris cadw sefydlog nad yw'n cynnwys premiwm y prynwr, TAW na ffioedd y DVLA. Bydd y rhain yn cael eu hychwanegu i'r 'pris morthwyl' terfynol. Mae ein catalogau arwerthiant yn cynnwys dadansoddiad manwl o'r costau er mwyn i chi allu gweld beth fydd y pris terfynol.

  Nid yw'r DVLA yn cyflenwi'r platiau a atodir i'ch cerbyd eu hunain. Gellir prynu'r rhain ar wahân gan fasnachwyr rhannau moduron sydd angen bod yn gyflenwr platiau rhifau cofrestredig; byddant yn sicrhau fod y platiau wedi eu cynhyrchu i'r safon gyfreithiol gywir. Ceir rhagor o wybodaeth am blatiau rhifau yma:

  www.gov.uk/displaying-number-plates/getting-number-plates-made-up

 • Pa ddulliau talu ydych chi'n eu derbyn?

  Ar gyfer pryniannau a wneir trwy'r wefan hon, gallwch dalu gyda Visa, MasterCard, Delta neu Visa Electron.

  Nid ydym yn derbyn blaendaliadau na thaliadau trwy randaliadau.

  Am wybodaeth ar dalu am rif cofrestru a brynwyd mewn Arwerthiant DVLA, ewch i www.dvlaauction.co.uk

 • Sut ydw i'n prynu?

  Os yw'ch dewis ar gael i'w brynu ar-lein, cliciwch ar 'prynu nawr' a dilyn y cyfarwyddiadau ar y sgrin. Os oes gennych gyfrif ar-lein gyda ni'n barod, bydd angen i chi fewngofnodi gyda'ch enw defnyddiwr a chyfrinair i gwblhau'r pryniant.

  Os nad oes gennych gyfrif eto, cliciwch ar 'creu cyfrif' a dilyn y cyfarwyddiadau ar y sgrin i greu eich cyfrif newydd a chwblhau'ch pryniant.

  Gallwch hefyd greu cyfrif newydd trwy glicio ar 'fy nghyfrif' ar gornel dde uchaf yr hafan, a chlicio ar 'creu cyfrif'. Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin i sefydlu eich cyfrif newydd.

  Os ydych eisiau gwneud cais am un o'n rhifau Arwerthiant DVLA, gweler 'Allwch chi esbonio mwy i mi am Arwerthiannau'r DVLA?'

 • Allwch chi esbonio mwy i mi am Arwerthiannau'r DVLA?

  Mae'r DVLA yn cynnal sawl arwerthiant y flwyddyn, yn cynnwys tua 1,500 o rifau cofrestru ym mhob arwerthiant. Mae dau fath o arwerthiant a elwir yn arwerthiannau 'Traddodiadol' ac 'Wedi Amseru'.

  Gwerthir cofrestriadau mwy poblogaidd mewn arwerthiannau Traddodiadol, a gynhelir mewn lleoliadau penodol ledled y Deyrnas Unedig. Cliciwch yma i weld calendr arwerthiannau eleni.

  Cynhelir arwerthiannau wedi amseru tair neu bedair gwaith y flwyddyn, a gallant gynnwys cofrestriadau y mae'r cyhoedd wedi gofyn yn benodol amdanynt.

  Gallwch chwilio am gofrestriadau a werthwyd mewn arwerthiannau yn y gorffennol a chwilio am y pris morthwyl trwy glicio ar 'Arwerthiant' ar frig y dudalen ac yna clicio ar 'Chwiliad gwerthwyd mewn arwerthiant'.

 • Sut ydw i'n cofrestru i wneud cynnig mewn Arwerthiant DVLA?

  Ewch i www.dvlaauction.co.uk ble gallwch lawrlwytho copi o'r catalog arwerthiant nesaf a chofrestru fel cynigiwr. Gallwch hefyd ddod o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin ar arwerthiannau.

0

Rhestr o Rifau Cofrestru a Ddymunir

0

Rhestr o Rifau Cofrestru a Ddymunir

Rhestr Platiau Rhif a Ddymunwch

Nid ydych wedi dewis unrhyw rifau cofrestru ar gyfer eich rhestr platiau rhif a ddymunwch ar hyn o bryd

Plate Styles

'Current' style plates are the registrations currently used for new registrations and are made up of the form; 2 letters, 2 numbers and then 3 letters.

AA68 ABC


'Prefix' style plates are the registrations that were used prior to 2001 and consist of; 1 letter, 1-3 numbers and then 3 letters.

A123 ABC


Auction plates are those that have been set aside to be auctioned at a live or timed auction.


Dateless plates can be assigned to any appropriate vehicle registered within mainland Great Britain and Northern Ireland and can be purchased for a fixed price.

Feedback

We welcome your opinions on this website and have designed a simple one minute survey to help us monitor feedback.

Take our survey A Take our survey