Beth sydd angen i chi wybod wedi i chi brynu

yn cynnwys sut i ddynodi'r rhif cofrestru newydd i'ch cerbyd


Back
 • Beth sy'n digwydd ar ôl i mi brynu rhif cofrestru personol gan y DVLA?

  Ar gyfer pryniannau ar-lein a bwrcaswyd trwy'r wefan hon, byddwch yn derbyn cadarnhad e-bost o'r gwerthiant o fewn 24 awr, a byddwn yn postio Tystysgrif Hawliad (V750W) at y cyfeiriad a roddoch, a ddylai gyrraedd o fewn pythefnos. Dyma'ch prawf o hawl a'r ffurflen gais y mae'n rhaid i chi ei defnyddio i neilltuo rhif cofrestru i gerbyd.

  Ar gyfer pryniannau arwerthiant, dylech dderbyn y Dystysgrif Hawl (V750W) o fewn pythefnos wedi clirio'ch taliad.

  Rhaid i chi wneud cais i'r DVLA i neilltuo'r rhif cofrestru i gerbyd. Ni ddylech arddangos y rhif cofrestru ar gerbyd nes byddwch wedi derbyn cadarnhad gan y DVLA trwy dderbyn Tystysgrif Gofrestru (V5CW) yn y rhif cofrestru newydd.

  Mae gennych hyd at y dyddiad dod i ben a ddangosir ar eich tystysgrif i gael neilltuo'r rhif i gerbyd.

 • Rydw i wedi gweld rhif cofrestru gwahanol yr hoffwn ei gael yn ei le, ydw i'n gallu cyfnewid fy mhryniant.

  Ni fyddwn yn cyfnewid pryniannau, ond dan rai amgylchiadau byddwch yn gallu canslo'ch pryniant a chael ad-daliad (gweler Rwyf wedi newid fy meddwl, a allaf ganslo'r pryniant?). Gallwch brynu rhif cofrestru gwahanol trwy ddilyn y broses prynu arferol.

 • Gallaf ganslo fy mhryniant?

  Noder mai dim ond ar gyfer cofrestriadau pris sefydlog a werthir trwy'r wefan hon y mae'r wybodaeth ganlynol yn berthnasol. Nid yw'n polisi canslo yn berthnasol i bryniannau Arwerthiant DVLA.

  Os nad ydych eisoes wedi gwneud cais i roi'r rhif cofrestru ar gerbyd, ac yn dymuno canslo eich pryniant, e-bostiwch cancellations@dvla.gov.uk o fewn 10 diwrnod gwaith o ddyddiad y pryniant, a bydd y rheswm dros eich cais yn cael ei ystyried.

  Ni fyddwn yn derbyn ceisiadau i ganslo wedi 10 niwrnod gwaith, ond rydych yn dal i allu ymgeisio am ad-daliad o'r ffi neilltuo £80.00. (gweler 'Nid wyf eisiau aseinio'r rhif cofrestru cerbyd hwn i gerbyd mwyach. Ydw i'n gallu hawlio unrhyw arian yn ôl?').

  Yn eich e-bost a wnewch chi gynnwys:

  • Y rhif cofrestru y gwnaethoch chi ei brynu
  • Eich enw a'ch cyfeiriad llawn, fel y'i rhoddwyd ar adeg y pryniant. Os oedd yn bryniant gan gwmni, dylech hefyd roi'ch enw a swydd yn y cwmni hwnnw
  • Datganiad y byddwch yn dinistrio'r Dystysgrif Hawl (V750W) ar ôl i ni gadarnhau bod eich pryniant wedi ei gg anslo (neu os nad ydych wedi derbyn y dystysgrif, byddwch yn ei ddinistrio wedi ei dderbyn).

  Ein nod yw anfon ateb atoch cyn pen 3 niwrnod gwaith o'ch cais, ac os cewch eich cymeradwyo, gwneir ad-daliad i'r cerdyn talu a ddefnyddiwyd ar adeg y pryniant. Rydym yn dal yr hawl i godi ffi gweinyddiaeth canslo mewn achosion o geisiadau canslo gormodol neu afreolaidd.

 • Sut ydw i'n gwneud cais i roi'r rhif cofrestru ar gerbyd?

  Pan fyddwch yn barod i roi eich rhif cofrestru newydd ar eich cerbyd, bydd angen i chi wneud cais i'w aseinio.

  Cerbydau heb eu cofrestru

  Os ydych yn cael cerbyd newydd sbon (sydd heb ei gofrestru eto), gofynnwch i werthwr y cerbyd gofrestru'r cerbyd gyda'r rhif newydd.

  • Cwblhewch adran 1 ar eich Tystysgrif Hawl (V750W) - dewiswch 'gerbyd heb ei gofrestru' a sicrhewch eich bod yn arwyddo a rhoi'r dyddiad yn yr adran hon.
  • Rhowch y dystysgrif i'r gwerthwr cerbydau cyn iddo gofrestru'r cerbyd.

  Os ydych yn gwneud cais i gofrestru cerbyd eich hun (nid drwy werthwr cerbydau) dylech gynnwys y V750W a gwblhawyd gyda'ch cais. Ceir rhagor o wybodaeth am gofrestru cerbyd yn www.gov.uk/vehicle-registration

  Cerbydau a gofrestrwyd

  Os ydych yn aseinio ar-lein

  Ar gyfer y cerbydau hynny sydd eisoes â rhif cofrestru, gallwch wneud cais i gael y rhif newydd wedi'i aseinio i'r cerbyd drwy ddefnyddio gwasanaeth ar-lein y DVLA yn V62W wedi'i chwblhau gyda'ch cais.

  Sylwer: Os ydych newydd brynu'r cerbyd ac eisiau ei yrru ar y ffordd, mae'n rhaid i chi ei drethu'n syth, cyn i chi wneud cais i aseinio'r rhif cofrestru newydd. Ewch ar-lein yn www.gov.uk/vehicletax neu i gangen o Swyddfa'r Post sy'n delio â threth cerbyd a defnyddio'r adran 'Manylion ceidwad newydd' (V5CW/2). Am ragor o wybodaeth ewch i www.gov.uk/dvla/nomoretaxdisc

  Bydd rhif cofrestru presennol y cerbyd yn cael ei dynnu'n ôl, oni bai eich bod yn gwneud cais i'w drosglwyddo neu ei gadw. Os ydych yn dymuno trosglwyddo neu gadw'r rhif cofrestru cerbyd hwnnw, bydd angen i chi gwblhau a chyflwyno V317W yr un pryd â'r aseiniad.

  Beth fydd yn digwydd nesaf?

  Mae'n bosib y bydd y DVLA am archwilio'ch cerbyd. Os felly, byddant yn cysylltu â chi.

  Bydd DVLA yn anfon V5CW newydd o fewn dwy wythnos ar ôl derbyn eich cais. Fodd bynnag, gallai hwn gymryd hyd at bedair wythnos os anfonoch chi V62W atom, neu os bydd angen i ni archwilio'r cerbyd.

  Os nad ydych wedi derbyn V5CW newydd (ar ôl wyth wythnos), ffoniwch ymholiadau'r DVLA ar 0300 790 6802 (llinell uniongyrchol Gymraeg ar 0300 790 6819).

 • Sut ydw i'n cael gwneud fy mhlatiau newydd?

  Bydd angen i chi brynu'r platiau newydd gan gyflenwr platiau rhifau cofrestredig a fydd yn sicrhau fod y platiau wedi eu cynhyrchu i'r safon gyfreithiol gywir. Ceir rhagor o wybodaeth am blatiau rhifau yma:

  http://www.gov.uk/displaying-number-plates
  http://www.gov.uk/displaying-number-plates/getting-number-plates-made-up

 • Sut ydw i'n gwneud cais i roi'r rhif cofrestru ar gerbyd rhywun arall?

  Bydd angen i chi enwi ceidwad cofrestredig y cerbyd fel Enwebai a'r Dystysgrif Hawl (V750W). Gallwch enwi Enwebai ar yr adeg pan fyddwch yn prynu, neu gallwch ychwanegu neu newid yr Enwebai yn hwyrach trwy ymgeisio ar-lein trwy 'Fy Nghyfrif' neu trwy'r post. Gweler adran C ar gefn y Dystysgrif Hawl (V750W) am ragor o fanylion.

  Os ydych chi'n ymgeisio trwy'r post, gallwch hefyd adeinio'ch rhif cofrestru i'r cerbyd ar yr un pryd.

 • Nid wyf eisiau aseinio'r rhif cofrestru cerbyd hwn i gerbyd mwyach. Ydw i'n gallu hawlio unrhyw arian yn ôl?

  Os yw'r hawl wedi dod i ben ac nad ydych yn ei ymestyn, bydd y rhif cofrestru yn cael ei ddirymu. Os nad ydych yn mynd i aseinio'r rhif i gerbyd, gallwch hawlio £80.00 y ffi aseinio yn ôl (oedd wedi ei gynnwys yn y pris prynu o fis Mai 1993) trwy gwblhau adrannau 4 a 6 ar y Dystysgrif Hawl (V750W), a gwneud cais i'r DVLA. Rhaid gwneud cais am ad-daliad o fewn 6 mlynedd o'r dyddiad dod i ben.

  Gallwch hefyd ymgeisio cyn i'r hawl ddod i ben, ond cofiwch wrth wneud hynny y byddwch yn ildio unrhyw hawl i'r rhif cofrestru ac na fyddwch yn gallu ei aseinio i gerbyd.

  Gweler adran F ar gefn y Dystysgrif Hawl (V750W) am ragor o fanylion.

 • Dydw i heb dderbyn fy Nhystysgrif Hawl (V750W) neu rydw i wedi ei golli/ddinistrio. Ydw i'n gallu gofyn am amnewid?

  Os nad ydych eisoes wedi gwneud cais i roi'r rhif cofrestru ar gerbyd, a bod yna o leiaf 5 niwrnod ar ôl cyn y dyddiad dod i ben, gallwch wneud cais am dystysgrif ddyblyg ar-lein trwy 'Fy Nghyfrif'. Nid oes unrhyw ffi ar gyfer hyn. Caniatewch bythefnos i ddanfon y dystysgrif newydd.

  Os oes o leiaf bedair wythnos ar ôl cyn y dyddiad dod i ben, gallech hefyd ymgeisio trwy'r post - dvlaregistrations.direct.gov.uk/contactus. Dylech gadarnhau'r rhif cofrestru, eich enw llawn a'ch cyfeiriad a'r rheswm pam eich bod angen tystysgrif ddyblyg. Caniatewch dair wythnos i ddanfon y dystysgrif newydd os ydych chi'n gwneud cais trwy'r post.

 • Rwyf wedi newid cyfeiriad. Sut ydw i'n gallu diweddaru hyn ar fy Nhystysgrif Hawl (V750W)?

  Os nad ydych eisoes wedi gwneud cais i roi'r rhif cofrestru ar gerbyd, a bod yna o leiaf 5 niwrnod ar ôl cyn y dyddiad dod i ben, gallwch wneud cais i newid y cyfeiriad ar-lein trwy 'Fy Nghyfrif'. Caniatewch bythefnos i ddanfon y dystysgrif newydd.

  Gallwch hefyd wneud cais trwy'r post, gweler adran E ar gefn y dystysgrif. Caniatewch dair wythnos i ddanfon y dystysgrif newydd os ydych chi'n gwneud cais trwy'r post.

 • Mae gennyf Dystysgrif Hawl (V750W), sut ydw i'n gallu gwirio mai dyma'r dystysgrif ddilys ddiweddaraf?

  Gallwch wirio hyn trwy glicio ar y ddolen ganlynol. Byddwch angen y rhif cofrestru a rhif y dystysgrif gofrestru i wneud hyn.

  Gwirio dilysrwydd Tystysgrif Hawl (V750W)

0

Rhestr o Rifau Cofrestru a Ddymunir

0

Rhestr o Rifau Cofrestru a Ddymunir

Rhestr Platiau Rhif a Ddymunwch

Nid ydych wedi dewis unrhyw rifau cofrestru ar gyfer eich rhestr platiau rhif a ddymunwch ar hyn o bryd

Plate Styles

'Current' style plates are the registrations currently used for new registrations and are made up of the form; 2 letters, 2 numbers and then 3 letters.

AA68 ABC


'Prefix' style plates are the registrations that were used prior to 2001 and consist of; 1 letter, 1-3 numbers and then 3 letters.

A123 ABC


Auction plates are those that have been set aside to be auctioned at a live or timed auction.


Dateless plates can be assigned to any appropriate vehicle registered within mainland Great Britain and Northern Ireland and can be purchased for a fixed price.

Feedback

We welcome your opinions on this website and have designed a simple one minute survey to help us monitor feedback.

Take our survey A Take our survey