Newyddion Diweddaraf y:

Mae'r cofrestriadau hyn yn ddiddyddiad a gellir eu haseinio i unrhyw gerbyd perthnasol a gofrestrwyd o fewn tir mawr Prydain a Gogledd Iwerddon. Cliciwch Gweld am ddewis o gofrestriadau Gogledd Iwerddon (GI) gallwch brynu am bris sefydlog.

View
What are CURRENT style number plates?
anyanyanyanySpaceanyanyany
What are PREFIX style number plates?
anyAnyAnyAnySpaceAnyAnyAny

Polisi Preifatrwydd

Mae'r dudalen hon yn esbonio ein polisi preifatrwydd a'r ffordd y byddwn yn defnyddio a diogelu unrhyw wybodaeth amdanoch y byddwch yn ei rhoi i ni pan fyddwch yn ymweld â'r safle hwn.


Deddf Diogelu Data

Mae'r dudalen hon yn esbonio ein polisi preifatrwydd a'r ffordd y byddwn yn defnyddio a diogelu unrhyw wybodaeth amdanoch y byddwch yn ei rhoi i ni pan fyddwch yn ymweld â'r safle hwn.


Pa wybodaeth fyddwn ni'n ei chasglu?

Dan y Ddeddf Diogelu Data, mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i ddiogelu unrhyw wybodaeth y byddwn yn ei chasglu gennych chi. Rydym yn defnyddio technolegau blaengar a meddalwedd amgryptio i ddiogelu eich data, ac yn cadw safonau diogelwch caeth i atal unrhyw fynediad ato heb ganiatâd.


Adborth

Rydym yn croesawu eich adborth.

Os byddwch yn anfon e-bost atom yn gofyn am gyngor neu wybodaeth nad ydym mewn sefyllfa i'w rhoi, efallai y byddwn yn anfon eich e-bost ymlaen at adran fwy addas yn y llywodraeth i gael ymateb. Os byddwn yn gwneud hyn byddwn yn anfon e-bost atoch yn rhoi gwybod i chi beth a wnaethom.

Ar ôl i ni eich ateb, rydym yn cadw cofnod o'ch neges am uchafswm o ddau fis at ddibenion cyfeirio ac archwilio, yna byddwn yn ei ddileu.


Gwybodaeth am ddefnyddio'r safle

Cwcis

Darnau o ddata yw Cwcis sy'n cael eu creu yn aml pan fyddwch yn ymweld â gwefan, ac sy'n cael eu storio yng nghyfeiriadur cwcis eich cyfrifiadur. Bydd cwcis yn cael eu creu pan fyddwch yn ymweld â dvlaregistrations.direct.gov.uk.

Mae ein cwcis yn storio rhif ar hap a gwybodaeth arall fel dyddiad ar eich cyfrifiadur i'n helpu i gyfrif y nifer o weithiau y mae defnyddwyr yn dychwelyd i'n safle.

Nid yw'r cwcis yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch, ac ni ellir eu defnyddio i adnabod defnyddiwr unigol.

Gallwch osod eich porwr i beidio â derbyn cwcis. Os nad ydych yn gwybod sut i wneud hyn, cysylltwch â ni, gan roi manylion y math o borwr yr ydych yn ei ddefnyddio, ac fe wnawn ein gorau i'ch helpu. Ond efallai na fydd rhai o nodweddion y safle yn gweithio yn ôl y disgwyl os analluogir cwcis.

Pan fyddwn yn darparu gwasanaethau, rydym eisiau eu gwneud nhw'n hawdd, defnyddiol ac yn ddibynadwy. Ar gyfer y gwasanaethau sydd ar y rhyngrwyd, mae hyn weithiau'n golygu y bydd angen rhoi ychydig o wybodaeth ar eich dyfais, er enghraifft, cyfrifiadur neu ffôymudol. Mae'r rhain yn cynnwys ffeiliau bychain a elwir yn cwcis.  Ni ellir eu defnyddio i'ch adnabod yn bersonol.

Mae'r darnau o wybodaeth hyn yn cael eu defnyddio i wella gwasanaethau ar eich cyfer drwy, er enghraifft:

Gallwch reoli'r ffeiliau bychain eich hunain a dysgu mwy amdanynt drwy ddarllen " Cwcis porwr y rhyngrwyd - beth ydynt a sut i'w rheoli

Ein defnydd o gwcis

Y cwcis a ddefnyddir ar ein gwefan Rhif Cofrestru Personol:

Cwcis sy'n cael eu storio gan Google analytics a ddefnyddir i ddarparu DVLA âadansoddiad o'r wefan.

Adnabod sesiwn gyfredol a ddefnyddir i gysylltu'r sesiwn defnyddiwr presennol i weithredoedd sydd wedi'u perfformio ar y wefan ar gyfer swyddogaeth ac ystadegau (gan gynnwys dychwelyd o'r broses prynu i gadarnhau gwerthiant).

Adnabod sesiwn ddiwethaf a ddefnyddir i bennu pryd y bu'r ymweliad diwethaf gan yr ymwelydd hwnnw (os ar gael) ar gyfer yr ystadegau.

Cofnodi'r dyddiad/amser yr ymweliad diwethaf gan yr ymwelydd ar gyfer dibenion ystadegol.

Adnabod rhestr dymuno a ddefnyddir i gadw cysylltiad i gronfeydd data sy'n cadw cofnod o'r platiau y mae'r defnyddiwr wedi'u harbed pan fydd y defnyddiwr yn manteisio ar ein cyfleuster rhestr dymuno. Bydd y rhestr dymuno hon yn cadw cofnod o rifau cofrestru penodol y mae'r defnyddiwr wedi bwrw golwg arno.

Tagio Tudalennau

Rydym yn defnyddio JavaScript i gasglu a dadansoddi patrymau defnydd cwsmeriaid ar y safle dvlaregistrations.direct.gov.uk. Mae hyn yn rhoi data i ni ar ddefnyddioldeb ac ymddygiad. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i newid gosodiad y wefan a'r wybodaeth arni. Nid yw hyn yn casglu unrhyw wybodaeth bersonol neu y gellir ei hadnabod am ddefnyddwyr.

Weithiau byddwn yn tagio tudalennau ar y wefan hon yn ystod ymgyrchoedd hyrwyddo. Mae'r tagiau hyn yn ein galluogi i gael gwybod pa hysbysebion sy'n llwyddiannus wrth ddwyn defnyddwyr i'n safle gwe. Gyda'r dechnoleg hon, mae'r wybodaeth y byddwn yn ei chasglu a'i rhannu yn ddienw ac ni ellir ei chysylltu ag unigolyn.

Gallwch analluogi JavaScript ar eich cyfrifiadur. Os hoffech gael cyngor ar sut i analluogi JavaScript cysylltwch â ni, gan roi manylion am y math o borwr yr ydych yn ei ddefnyddio ac fe wnawn ein gorau i helpu. Gall analluogi JavaScript gael effaith ar eich gallu i gael mynediad at rai nodweddion ar y wefan.

Beth sy'n digwydd pan fyddaf yn defnyddio dolen i safle arall?

Mae dvlaregistrations.direct.gov.uk yn cynnwys dolenni i wefannau eraill, rhai adrannau'r llywodraeth a sefydliadau eraill. I'n safle ni yn unig y mae'r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol, felly dylech fod yn ymwybodol eich bod yn symud i safle arall a darllen y datganiad preifatrwydd ar unrhyw safle arall sy'n casglu gwybodaeth bersonol amdanoch.

Nid ydym yn trosglwyddo unrhyw wybodaeth bersonol y byddwch wedi ei rhoi i ni i unrhyw safle arall.

Beth sy'n digwydd pan fyddaf yn mynd i'r safle dvlaregistrations.direct.gov.uk trwy safle arall?

Pan fyddwch yn cael eich cyfeirio at safle dvlaregistrations.direct.gov.uk o safle arall (boed yn safle trydydd parti neu'n safle gan y llywodraeth) fe allwn dderbyn gwybodaeth bersonol amdanoch o'r safle arall. Dylech ddarllen y polisïau preifatrwydd sy'n berthnasol i safleoedd o'r fath gan y bydd y rhain yn rheoli'r defnydd o unrhyw wybodaeth bersonol y byddwch yn ei darparu pan fyddwch yn cael mynediad i safleoedd o'r fath ac sy'n cael eu darparu i dvlaregistrations.direct.gov.uk.

Diogelwch

Wrth gael mynediad i 'fy nghyfrif' a'r adrannau prynu ar y wefan mae'r holl wybodaeth y byddwch yn ei hanfon a'i derbyn yn cael ei throsglwyddo trwy gyswllt SSL (Secure Socket Layer). Mae SSL yn creu cyswllt diogel rhwng eich porwr a'n gweinydd. Rydym yn defnyddio SSL gydag amgryptio 128-bit sy'n cael eu derbyn yn gyffredinol fel safon y diwydiant.

Mae SSL yn amgryptio eich gwybodaeth bersonol cyn iddi adael eich cyfrifiadur ac yn gwarantu nad yw'n cael ei newid rhwng eich cyfrifiadur a'n gweinydd ac na all defnyddwyr ei darllen heb ganiatâd.

Gweld eich gwybodaeth a chysylltu â dvlaregistrations.direct.gov.uk

Os dymunwch weld ein cofnod o unrhyw ohebiaeth yr ydych wedi ei hanfon atom, neu os oes gennych ymholiad neu g?yn am y polisi preifatrwydd hwn neu am y safle, gallwch gysylltu â ni trwy e-bost.

Newidiadau i'r polisi hwn.

Os bydd y polisi preifatrwydd hwn yn newid mewn unrhyw fodd, byddwn yn rhoi fersiwn wedi ei diweddaru ar y dudalen hon. Mae adolygu'r dudalen hon yn gyson yn sicrhau eich bod yn gwybod bob amser pa wybodaeth yr ydym yn ei chasglu, sut yr ydym yn ei defnyddio a dan ba amgylchiadau, os o gwbl, y byddwn yn ei rhannu â phartneriaid eraill.

Search Options

Arddull y Rhif Cofrestru

Cyfyngu'r canlyniadau i'r arddull cofrestru sydd orau gennych.

Arddull Presennol

Arddull Rhagddodiad

Arddull yr Ocsiwn

Ystod Prisiau

Cyfyngu'r canlyniadau i'r ystod prisiau a ddewiswyd.

Pris O:
Pris I:

New Dateless Registrations Available Now

Y platiau arddull presennol yw'r rhifau cofrestru sy'n cael eu defnyddio ar hyn o bryd ar gyfer rhifau cofrestru newydd ac maent ar y ffurf; 2 lythyren, 2 rif ac yna 3 llythyren. Cliciwch i gael rhagor o wybodaeth

Platiau arddull rhagddodiad yw'r rhifau cofrestru a ddefnyddiwyd cyn 2001 ac maent yn cynnwys; 1 lythyren, 1-3 rhif ac yna 3 llythyren. Cliciwch i gael rhagor o wybodaeth

Platiau ocsiwn yw'r rhai a neilltuwyd i'w rhoi ar ocsiwn mewn ocsiwn fyw ar-lein. Cliciwch i gael rhagor o wybodaeth

Yn caniatáu i chi fireinio eich chwilio a dod o hyd i gyfatebiaeth fwy penodol â'ch meini prawf chwilio am blât.

Edrychwch ar eich cofrestru personol ar gar, beic neu lori.

Anfonwch e-bost at eich ffrind am y rhif cofrestru personol hwn.

Ychwanegwch y rhif cofrestru hwn at eich rhestr o blatiau a ddymunwch.

Dim ond tan 30 Mehefin y mae'r rhif cofrestru hwn ar gael i'w brynu.

Nid yw'r rhif cofrestru hwn ar gael i'w brynu.