Newyddion Diweddaraf y:

Mae'r cofrestriadau hyn yn ddiddyddiad a gellir eu haseinio i unrhyw gerbyd perthnasol a gofrestrwyd o fewn tir mawr Prydain a Gogledd Iwerddon. Cliciwch Gweld am ddewis o gofrestriadau Gogledd Iwerddon (GI) gallwch brynu am bris sefydlog.

View
What are CURRENT style number plates?
anyanyanyanySpaceanyanyany
What are PREFIX style number plates?
anyAnyAnyAnySpaceAnyAnyAny

CWESTIYNAU AC ATEBION RHIFAU COFRESTRU PERSONOL Y DVLA

DOD O HYD I'CH COFRESTRIAD DELFRYDOL - yn cynnwys sut i chwilio am eich rhif cofrestru delfrydol


Allwch chi esbonio mwy i mi ynglyn â Rhifau Cofrestru Personol y DVLA?

Mae'r Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (y DVLA) yn asiantaeth weithredol o'r Adran Drafnidiaeth, yr adran llywodraeth sy'n gyfrifol am ddyrannu rhifau i gerbydau yn y Deyrnas Unedig i ddibenion cofrestru, trethu a gorfodi'r gyfraith. Ers 1983, cadwyd rhai cyfuniadau penodol o rifau yn ôl o'r broses gofrestru arferol yn dilyn galw gan gwsmeriaid oedd eisiau personoli eu cerbydau. Dechreuodd y DVLA gynnig y rhifau hyn ar werth yn 1989. Mae yna filiynau o gofrestriadau ar gael i'w prynu trwy'r wefan hon, ac fe werthir rhai o'r cofrestriadau mwyaf poblogaidd mewn Arwerthiannau DVLA arbennig a gynhelir ledled y Deyrnas Unedig.

Nid yw'r un o'r rhifau cofrestru a werthir gan y DVLA wedi eu cyhoeddi'n flaenorol na'u defnyddio ar gerbydau.

Pa arddull o rifau cofrestru ydych chi'n eu gwerthu?

Mae yna bedwar gwahanol arddull o rifau cofrestru, a ddisgrifir isod:

Arddull presennol

Dyma'r math sydd wedi ei gyhoeddi i gerbydau newydd ers Medi 2001. Mae'n cynnwys dwy lythyren, yna dau rif sy'n helpu nodi oed y cerbyd, a thair llythyren ar y diwedd. Er enghraifft:
faq-plate-newstyle

Gelwir y rhain yn gofrestriadau arddull presennol gan eu bod yn cael eu cyhoeddi ar gyfer cerbydau newydd ar dir mawr Prydain Fawr ar hyn o bryd.

Gellir prynu'r rhan fwyaf o'r cofrestriadau presennol am brisiau sefydlog trwy'n gwefan, er y gwerthir rhai o'r cofrestriadau arddull presennol mwy poblogaidd yn Arwerthiannau'r DVLA.

Rhagddodiad

Dyma'r math a gyhoeddwyd i gerbydau newydd rhwng Awst 1983 ac Awst 2001. Mae'n cynnwys un llythyren sy'n helpu nodi oed y cerbyd, ac yna un dau neu dri rhif, a thair llythyren ar y diwedd. Er enghraifft:
faq-plate-prefix

Gelwir y rhain yn gofrestriadau rhagddodiad am fod y dynodwr oed ar ddechrau'r rhif cofrestru.

Gellir prynu'r rhan fwyaf o'r cofrestriadau rhagddodiad am brisiau sefydlog trwy'n gwefan, er y gwerthir rhai o'r cofrestriadau arddull rhagddodiad mwy poblogaidd yn Arwerthiannau'r DVLA.

Ôl-ddodiad

Dyma'r math a gyhoeddwyd i gerbydau newydd rhwng Chwefror 1963 a Gorffennaf 1983. Mae'n cynnwys tair llythyren, ac yna un, dau neu dri rhif, ac un llythyren ar y diwedd sy'n helpu nodi oed y cerbyd. Er enghraifft:
faq-plate-suffix

Gelwir y rhain yn gofrestriadau ôl-ddodiad am fod y dynodwr oed ar ddiwedd y rhif cofrestru.

Dim ond yn Arwerthiannau'r DVLA y gwerthir cofrestriadau arddull ôl-ddodiad.

Heb ddyddiad

Ar dir mawr Prydain Fawr, dyma'r math a gyhoeddwyd i gerbydau newydd cyn Chwefror 1963. Gall gynnwys hyd at bedwar rhif ac yna tair llythyren, neu fel arall. Uchafswm y nifer o nodau yw chwech. Gallai enghreifftiau gynnwys:
faq-plate-dateless1 neu faq-plate-dateless2 neu faq-plate-dateless3 neu faq-plate-dateless4

Gelwir y rhain yn heb ddyddiad am nad ydynt yn cynnwys dynodwr o oed y cerbyd.

Gwerthir cofrestriadau arddull heb ddyddiad yn Arwerthiannau'r DVLA yn bennaf.

Mae cofrestriadau arddull Gogledd Iwerddon hefyd o fewn yr ystod heb ddyddiad. Mae'r rhain yn cynnwys tair llythyren ac yna hyd at bedwar rhif. Mae holl gofrestriadau Gogledd Iwerddon yn cynnwys y llythyren I neu Z. Er enghraifft:
faq-plate-ni1
faq-plate-ni2
faq-plate-ni3
faq-plate-ni4

Fel gyda chofrestriadau heb ddyddiad eraill, nid oes dynodwr oed yng nghofrestriadau Gogledd Iwerddon

Mae nifer fechan o gofrestriadau Gogledd Iwerddon ar gael am bris penodol. Ceir rhagor o wybodaeth ar adran 'Arwerthiannau' ein gwefan.

Sut ydw i'n chwilio am fy nghofrestriad personol delfrydol?

Beth os na fyddaf yn medru dod o hyd i'r rhif cofrestru yr wyf am ei gael?

Os na allwch chi ddod o hyd i'ch cofrestriad perffaith neu os oes gennych gais penodol, cysylltwch â ni trwy e-bost neu dros y ffôn - dvlaregistrations.direct.gov.uk/contactus a byddwn yn ceisio'n gorau i'ch helpu gyda'ch chwiliad. Gellid cynnig cofrestriadau nad ydynt ar gael ar hyn o bryd ond sydd heb eu cyhoeddi i gerbydau'n flaenorol i'w gwerthu mewn Arwerthiannau DVLA yn y dyfodol.

Os ydych yn dal yn methu dod o hyd i'r cofrestriad yr ydych ei eisiau am ei fod wedi ei werthu neu gyhoeddi i gerbyd yn flaenorol, gallech weld a yw'n cael ei gynnig gan werthwr rhifau dethol. Gellir dod o hyd i ddetholiad o werthwyr yma:

dvlaregistrations.direct.gov.uk/dealers

Nid yw'r DVLA yn ardystio nac argymell unrhyw unigolyn neu gwmni penodol, ac ni fydd y DVLA yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw broblemau sy'n deillio o'r cyfeiriad hwn na chynnwys gwefannau trydydd parti.

A yw'n bosibl prynu rhif cofrestru a oedd yn arfer bod ar gerbyd o'r blaen, hyd yn oed os nad yw'r cerbyd yn bodoli bellach?

Nid yw cofrestriadau a gyhoeddwyd yn flaenorol yn cael eu hadfer i'w gwerthu, hyd yn oed os nad ydynt bellach ar gerbyd. Pe byddai'r sefyllfa hon yn newid, byddwn yn sicrhau bod y manylion llawn yn ymddangos ar y wefan hon. Gallwch anfon e-bost atom gyda'ch manylion cyswllt a byddwn yn rhoi gwybod i chi os oes unrhyw newid mewn polisi - dvlaregistrations.direct.gov.uk/contactus.

dvlaregistrations.direct.gov.uk/contactus

Search Options

Arddull y Rhif Cofrestru

Cyfyngu'r canlyniadau i'r arddull cofrestru sydd orau gennych.

Arddull Presennol

Arddull Rhagddodiad

Arddull yr Ocsiwn

Ystod Prisiau

Cyfyngu'r canlyniadau i'r ystod prisiau a ddewiswyd.

Pris O:
Pris I:

New Dateless Registrations Available Now

Angen help?

Chwiliwch C ac A


Y platiau arddull presennol yw'r rhifau cofrestru sy'n cael eu defnyddio ar hyn o bryd ar gyfer rhifau cofrestru newydd ac maent ar y ffurf; 2 lythyren, 2 rif ac yna 3 llythyren. Cliciwch i gael rhagor o wybodaeth

Platiau arddull rhagddodiad yw'r rhifau cofrestru a ddefnyddiwyd cyn 2001 ac maent yn cynnwys; 1 lythyren, 1-3 rhif ac yna 3 llythyren. Cliciwch i gael rhagor o wybodaeth

Platiau ocsiwn yw'r rhai a neilltuwyd i'w rhoi ar ocsiwn mewn ocsiwn fyw ar-lein. Cliciwch i gael rhagor o wybodaeth

Yn caniatáu i chi fireinio eich chwilio a dod o hyd i gyfatebiaeth fwy penodol â'ch meini prawf chwilio am blât.

Edrychwch ar eich cofrestru personol ar gar, beic neu lori.

Anfonwch e-bost at eich ffrind am y rhif cofrestru personol hwn.

Ychwanegwch y rhif cofrestru hwn at eich rhestr o blatiau a ddymunwch.

Dim ond tan 30 Mehefin y mae'r rhif cofrestru hwn ar gael i'w brynu.

Nid yw'r rhif cofrestru hwn ar gael i'w brynu.